B-17-5015130 V "DENNIS" x "SWEETY MIRAGE"


B-17-5015180 V "DREAM BOY" x "MADONNA"


B-17-5015204 W "DENNIS" x "SWEETY MIRAGE"


B-17-5015213 W "LITTLE MIRAGE" x "DENISE"